Chất lượng sống

Nh?ng d? li?u v? ch?ng ngáy.

 

Ngáy có th? h?y di?t d?i s?ng tình d?c c?a b?n.

M?t nghiên c?u cho th?y c? trong b?n c?p v? ch?ng thì có m?t c?p ph?i diêu d?ng v? tình d?c do ngáy gây ra. 25% c?p v? ch?ng ng? riêng d? tránh s? khó ch?u và 50% c?p v? ch?ng th?a nh?n ngáy dã ?nh hu?ng m?i quan h? c?a h?.

Asonor® dã du?c minh ch?ng lâm sàng

Asonor du?c minh ch?ng lâm sàng trong các nghiên c?u lâm sàng d?y d? do các nhà khoa h?c gia hàng d?u t?i University Hospitals ? London , Anh Qu?c và Copenhagen, Ðan m?ch th?c hi?n. K?t qu? t? thông tin ph?n h?i c?a khách hàng cho th?y ch?ng ngáy dã b? lo?i tr? hay gi?m m?t cách dáng k? 3 trong 4 s? khách hàng.

Nghiên c?u Qu?c t? cho th?y ngu?i b? ch?ng ngáy có ch?t lu?ng s?ng gi?m dáng k?.

Ngáy làm gi?m ch?t lu?ng s?ng và qua m?t giai do?n kéo dài s? dem l?i h?u qu? c?a các b?nh tim m?ch, cao huy?t áp, tr?m c?m, và ch?t y?u. Ð?c thêm >>

Ð?i v?i ph? n? b? ch?ng ngáy, t? l? b?nh tim m?ch tang g?p dôi.

Nguyên c?u c?a M? do Bác si Frank Hu t?i d?i h?c y khoa Harvad, thành ph? Boston, Massachuserrs v? v?n d? ngáy và ?nh hu?ng c?a nó d?i v?i b?nh tim m?ch dã du?c th?c hi?n v?i 72,000 y tá dã cho th?y s? r?i ro r?t cao v? b?nh tim m?ch trong s? ph? n? b? ch?ng ngáy. Ð?c thêm >>>

Nh?ng ngu?i b? ch?ng ngáy b? nh?c d?u và dau n?a d?u g?p 3 l?n ngu?i bình thu?ng.

Nhóm nhà khoa h?c t?i viên nghiên c?u Tu?i già ? bang Maryland dã nghiên c?u thói quen ngáy c?a 206 ngu?i v?i ch?ng nh?c d?u mãn tính hàng ngày và 507 ngu?i v?i ch?ng nh?c d?u th?nh tho?ng. K?t qu? cho th?y nhóm có ch?ng ngáy thu?ng xuyên v?i ch?ng nh?c d?u thì cao g?p 3 l?n nhóm kia. Ð?c thêm >>

Ch?c nang tình d?c c?a ngu?i b? ch?ng ngáy b? ?nh hu?ng..

Nghiên c?u ? Anh do Bác si Madani th?c hi?n v?i 5,000 ngu?i b? ch?ng ngáy cho th?y ch?c nang tình d?c gi?m sút. Ð?c thêm >>>>

Ngáy có liên h? v?i r?i ro v? b?nh noi ph? n? mang thai..

Nghiên c?u c?a Úc cho th?y m?i liên h? gi?a ngáy và s? gia tang r?i ro m?c b?nh noi ph? n? mang thai. Ð?c thêm >>

Ngu?i b? ngáy n?ng có th? d?n d?n h?i ch?ng ngung th? khi ng? (OSAS)

Nhi?u nghiên c?u cho th?y da s? b?nh nhân v?i ch?ng ngáy n?ng có d?u hi?u t?n thuong dây th?n kinh h?ng. T?n thuong này có th? gây ra s? nguy h?i trong s? luu thông không khí phía trên do h?i ch?ng ngung th? khi ng? (OSAS) d?i v?i ngu?i b? ch?ng ngáy n?ng. B?i vì chúng ta không ai bi?t du?c ai s? b? h?i ch?ng ngung th? khi ng?, nên vi?c ch?a tr? s?m và hi?u qu? cho ch?ng ngáy là c?n thi?t. Ð?c thêm >>.

Ch?ng và cha ch?t sau khi gi?i ph?u ch?ng ngáy.

M?t ngu?i Na Uy, Knut Edland dã quy?t d?nh gi?i ph?u ch?ng ngáy c?a mình, Tuy nhiên ch? 9 ngày sau khi gi?i ph?u ngu?i ch?ng và cha ch?t. Ð?c thêm >>