THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thuốc nhỏ mũi Asonor loại trừ nguyên nhân ngáy có hiệu quả. Nó là cách chữa trị đơn giản nhưng hiệu quả, nó giúp cho bạn thoát khỏi sự phiền toái do ngáy gây ra...

THÔNG TIN S?N PH?M

Dung d?ch Asonor lo?i tr? nguyên nhân ngáy có hi?u qu?. Nó là cách ch?a tr? don gi?n nhung hi?u qu?, nó giúp cho b?n thoát kh?i s? phi?n toái do ngáy gây ra.

 

Chai Asonor 30ml:

ASONOR @ CH?A : Sodium chloride, glycerol, polysorbate 80, edetatesodium, Potassium sorbate

CÁCH DÙNG : qua du?ng mui

LI?U LU?NG : bom 4 d?n 6 gi?t cho m?i l? mui lúc di ng?. C?m nh?n du?c thu?c th?m vào phía sau thanh qu?n s? có k?t qu? t?t hon.

TÁC D?NG PH? : không có tác d?ng ph? du?c ghi nh?n sau khi ch?a tr?.

ÐÓNG GÓI : dung d?ch ch?a trong l? dung tích 30ml, d? dùng trong m?t tháng

CE: Ch?ng nh?n c?a liên minh Châu Âu s? 93/94/EEC.

Ch?ng nh?n c?a Hi?p H?i Du?c Ph?m Hoa K? (FDA)s? : 024802

 

S?n su?t và phân ph?i Qu?c t? b?i.

TannerMedico A/S

Agern Allé 3

2970 Horsholm

Denmark

Video – Asonor Stop Snoring