Bác sĩ

Dung dịch Asonor đã được thử nghiệm lâm sàng đầy đủ bởi các nhà khoa học gia hàng đầu tại University Hospitals ở London và Copenhagen....

Asonor du?c phát tri?n vào th?p niên 80 b?i m?t s? nh?ng công ty và nhà khoa h?c hàng d?u trong ngành công nghi?p du?c theo các cu?c nghiên c?u dáng k?.

M?c tiêu là t?o nên m?t s?n ph?m có th? th?a mãn khách hàng mà không làm gi?m di ph?m ch?t c?a s?n ph?m. Do dó Chúng tôi dã có th? d?t du?c m?c d? hi?u qu? cao nh?t và d?ng th?i ch?c ch?n là s?n ph?m không có tác d?ng ph?

Dung d?ch Asonor dã du?c th? nghi?m lâm sàng d?y d? b?i các nhà khoa h?c gia hàng d?u t?i University Hospitals ? London và Copenhagen. Th? nghi?m âm thanh, do huy?t áp cung nhu nh?ng câu tr? l?i c?a chính b?nh nhân cho th?y 70% s? b?nh nhân ho?c gi?m ngáy m?t cách dáng k? ho?c lo?i b? ngáy trong su?t th?i gian th? nghi?m. Ð?i v?i nhóm b?nh nhân còn l?i, Asonor không có tác d?ng ho?c có r?t ít. Tuy nhiên nh?ng câu tr? l?i c?a nhóm b?nh nhân này cho th?y Asonor dã giúp cho h? không b? khô c? h?ng.

Theo ý ki?n c?a chúng tôi, Asonor là s?n ph?n don gi?n và t?t nh?t trên th? tru?ng. M?t s? dông ngu?i s? d?ng hài lòng v?i s?n ph?m ch? m?t s? r?t ít ngu?i thôi không dùng s?n ph?m. Vì v?y chúng tôi có du?c nh?ng thông tin tích c?c t? khách hàng.

Do có k?t qu? tích c?c c?a s?n ph?m, chúng tôi t?p trung thông tin c?a chúng tôi cho các chuyên gia tai, mui, h?ng cung nhu Bác si da khoa.

Asonor du?c d? ngh? dùng cho ngu?i b? ngáy n?ng và trung bình. Nh?ng b?nh nhân này thu?ng m?t m?i vào ban ngày và màng nh?y c? h?ng b? khô ho?c cao huy?t áp.

Ði?n hình là m?t b?nh nhân nam hon 35 tu?i v?i l?i s?ng không lành m?nh nhu (hút thu?c, tr?m c?m, u?ng ru?u, và an u?ng không di?u d?). Kinh nghi?m c?a chúng tôi cho th?y ngày càng có nhi?u ph? n? b? ch?ng ngáy hon.

Asonor là gi?i pháp thay th? cho vi?c tr? li?u b?ng Laser hay các d?ng c? ch?ng ng? ngáy dùng trong mi?ng hay trong mui v? dêm. Nhi?u khách hàng c?a chúng tôi phàn nàn là các d?ng c? này gây r?t khó ch?u.

Ngoài ra có s? r?i ro nh?t d?nh khi ch?a tr? b?ng tia Laser. Nó có th? gây ra m?t s? h?u qu? ph? không th? ch?a tr? du?c.

Nghiên c?u Qu?c t? cho th?y r?ng ngu?i b? ch?ng ngáy có s? suy gi?m v? ch?t lu?ng cu?c s?ng v?i nguy co b? b?nh tim m?ch, cao huy?t áp, tr?m c?m, kh? nang tình d?c gi?m, ch?ng ngung th? khi ng?, nh?c d?u hay ch?t y?u. Chúng tôi dã liên k?t m?t s? nghiên c?u lo?i này. Ð?c thêm t?i dây.